Algmene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

⇨ ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 Ik: Marjan Kleinen (hierna, “ik, mij, mijn”), een eenmanszaak, gevestigd in Maastricht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57212449.

1.1. Jij, je, jouw: jou - natuurlijke of rechtspersoon met wie ik een overeenkomst sluit;

1.2. Wij, we, ons: Marjan Kleinen en jij;

1.3. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie bedoeld zoals e-mail, zolang de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaan.

⇨ ARTIKEL 2 TOEPASSING

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst van of met mij, en alle overige werkzaamheden die verricht worden / te verrichten zijn door of namens mij.

2.2. Wij kunnen in goed overleg afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, als dit schriftelijk wordt vastgelegd.

2.7 Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen wij in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van deze bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.3. Als ik niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat ik in de toekomst niet de naleving van deze voorwaarden mag eisen.

2.4. Ik heb het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Hiervan zal ik jou tijdig op de hoogte stellen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: ‘www.marjankleinen.nl/wijzigingalgemenevoorwaarden’. Als jij een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kun jij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat jou niet van jouw verplichtingen tot betalen voor reeds geleverde diensten.

2.5. De toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6. Als een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

⇨ ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Tenzij een andere termijn is afgesproken, is mijn offerte 30 dagen geldig. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

3.2. Ik ben slechts aan de offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door jou schriftelijk en ondertekend binnen 1 maand, aan mij wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3. Jij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens jou verstrekte informatie waarop ik mijn aanbieding / offerte baseer.

23.4 Ik kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als jij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

⇨ ARTIKEL 4 WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT EN MEERWERK

4.1. Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, ben ik daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ik anders aangeef.

4.2. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering nodig is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen wij tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

4.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4.4. Als wij de overeenkomst wijzigen of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing en de overeengekomen prijs worden beïnvloed. Als een vaste prijs is afgesproken en wij voornemens zijn om voor extra werkzaamheden een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, dan informeer ik je van tevoren schriftelijk over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden.

4.5. Tariefswijzigingen kunnen plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor mij van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

4.6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ik een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.7. Als ik op jouw verzoek of met jouw voorafgaande instemming werkzaamheden heb verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, worden deze vergoed volgens mijn gebruikelijke tarieven.

4.87 Ik ben niet verplicht aan een verzoeken tot meerwerk te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

⇨ ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. Ik zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in mijn gebruikelijke stijl en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ik kan echter geen gewenst resultaat garanderen (zoals een hogere positie in Google). Daarom neem ik een inspanningsverplichting op mij.

5.2. Ik kan de opdracht niet uitvoeren, zonder jouw medewerking. Waarschijnlijk heb ik op enig moment informatie, documenten en / of materialen van jou nodig. Jij verleent altijd jouw tijdige medewerking. Zo dien jij mij tijdig toegang te verschaffen - bijvoorbeeld door het verstrekken van inlogcodes - tot alle systemen en (social media) platformen die nodig zijn om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.

5.3. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door jou verstrekte gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn.

5.4. Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor mij kenbaar behoort te zijn.

5.5. We spreken af dat er een vast contactpersoon wordt aangesteld waarmee ik zal communiceren over de opdracht.

5.6. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat jij de gegevens aan mij ter beschikking hebt gesteld. Als jij geen medewerking verleent, mag ik mijn werkzaamheden tijdelijk stopzetten (opschorten). De uit de vertraging voortvloeiende kosten worden door mij volgens mijn gebruikelijke tarieven in rekening gebracht.

5.7. De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door jou. Dit tijdspad (of een deadline) is indicatief en tevens afhankelijk van de mate van inspanning aan jouw zijde. Een tijdspad of deadline is nooit “fataal”. Dit betekent dat een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn nooit als een fatale termijn kan worden beschouwd.

5.8. Het is mogelijk dat ik bij de uitvoering van de overeenkomst, in overleg met jou, besluit om derden in te schakelen. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon) en 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) zijn niet van toepassing.

5.9. Natuurlijk ga ik heel zorgvuldig om met de zaken / materialen / gegevens die aan mij door of vanwege jou zijn toevertrouwd. Ik aanvaard echter geen enkele aansprakelijkheid in verband daarmee (bijvoorbeeld door beschadiging, vermissing, vernietiging, et cetera). Ik ga ervan uit dat jij deze zaken / materialen / gegevens afdoende hebt verzekerd.

5.10. Ik heb geen bewaarplicht m.b.t. de gebruikte / ontwikkelde materialen en gegevens na beëindiging van de overeenkomst. Jij dient van alle door jou aangeleverde bestanden een kopie te behouden. Bronbestanden worden niet aangeleverd.

5.11. Ik ben niet gehouden om werkzaamheden uit te voeren die in strijd zijn met mijn professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht (zoals de AVG) of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

5.12. Ik ben gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ik de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.

5.13. Ik heb het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

⇨ ARTIKEL 6 ANNULEREN, OPZEGGEN OF OPSCHORTEN VAN DE OVEREENKOMST

6.1. Ik kan een overeenkomst met jou direct beëindigen wanneer jij je niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met mij gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden, of wanneer mij omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat jij je verplichtingen niet zult nakomen

6.2. Ik heb het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken als jij de overeenkomst en verplichting jegens mij niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Ik zal je hiervan te voren in kennis stellen, tenzij dat redelijkerwijs niet van mij kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

6.3. Ook mag ik de overeenkomst ontbinden als zich omstandigheden voordoen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken of omstandigheden van dien aard dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van mij kan worden gevergd.

6.4. Als de overeenkomst wordt ontbonden, zal ik in overleg met jou zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de ontbinding aan jou toe te rekenen valt.

6.5. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar. Als ik de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud ik mijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.6. Als ik tot opschorting of ontbinding overga, ben ik op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die op enigerlei wijze ontstaan. Als de ontbinding aan jou toerekenbaar is, ben ik gerechtigd tot vergoeding van de schade en/of de kosten die daardoor direct en indirect ontstaan.

6.7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – als en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over jouw vermogen kan beschikken, staat het mij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van mijn kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van mij op jou zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

⇨ ARTIKEL 7 PRIJZEN, BETALINGSVOORWAARDEN

7.1. De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en overige onkosten, zoals reiskosten.

7.2. Tariefswijzigingen kunnen plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor mij van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hierover zal ik jou altijd op de hoogte stellen, tenzij het een verhoging van het btw-tarief betreft of een andere jaarlijkse prijsindexatie.

7.3. Voor mijn werkzaamheden stuur ik een elektronische factuur. Je stemt in met elektronische facturatie. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij wij iets anders zijn overeengekomen.

7.4. Facturatie voor uitgevoerde werkzaamheden geschiedt maandelijks achteraf voor langlopende werkzaamheden. Voor websites ten bedrage van € 1.000,- (ex btw) of minder, dient het gehele bedrag in één keer vooraf te worden voldaan, tenzij een betalingsregeling is afgesproken. Als een gespreide betalingsregeling is afgesproken voor websites van € 1.000,- excl. btw of minder, gaat de eerste betalingstermijn direct in vanaf de maand waarin akkoord is gegeven. Een oplevering van een website kan daarmee later zijn dan de laatste betalingstermijn.

7.5. Voor websites van meer dan € 1.000,- (ex btw) is een aanbetaling vereist van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

7.6. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

7.7. Maandelijks onderhoud van een website geschiedt tegen uurtarief. Hierbij kan in overleg een maximum aantal uren worden gekoppeld. Op dit uurtarief wordt jaarlijks een inflatiecorrectie toegepast. Daarvan hoef ik jou niet op de hoogte te stellen. Daarnaast mag ik het uurtarief jaarlijks met maximaal 10% verhogen. Mocht ik tot die verhoging overgaan, dan stel ik je minimaal 3 maanden van te voren op de hoogte.

7.8. Het is ook mogelijk om een strippenkaart aan te schaffen (voor 10, 20, 40 of 80 strippen). Een strippenkaart moet vooraf worden aangeschaft door jou en is een jaar geldig. Dit betekent dat jij alle strippen binnen 1 jaar na aanschaf moet hebben verbruikt. Een strip staat gelijk aan 15 minuten werkzaamheden. Aan het einde van de maand stuur ik jou een overzicht van de gemaakte minuten of uren, en een bijgewerkte strippenkaart. Er vindt geen restitutie plaats na aankoop, ook niet van eventuele overgebleven minuten of uren. De strippenkaart kan alleen gebruikt worden tijdens mijn normale kantooruren.

7.9. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door mij aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Betaling dient te gebeuren zonder korting, opschorting of verrekening.

7.10. Als jij niet betaalt binnen de gestelde betalingstermijn, ben je automatisch in verzuim. In dat geval ben jij, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, de wettelijke (handels)rente aan mij verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten die ik moet maken, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor jouw rekening. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-.

7.11. Ik kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden et cetera onder mij houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat jij alle aan mij verschuldigde bedragen betaald hebt.

7.11. In het weekend of buiten normale kantooruren breng ik een spoedtarief van 150% in rekening.

⇨ ARTIKEL 8 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1. Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van zowel voorlopige als definitieve (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur, logo’s, ontwerpen, e.d., hierna te noemen “werk”, die ik in het kader van de overeenkomst heb vervaardigd, berusten bij mij of bij mijn licentiegever(s). Ik verleen - voor zover mogelijk - aan jou een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. Dat kunnen wij dit schriftelijk overeenkomen (“akte van overdracht”).

8.2. Het door mij - in het kader van de overeenkomst - geleverde blijft mijn eigendom totdat je alle verplichtingen uit de met mij gesloten overeenkomst(en) deugdelijk bent nagekomen.

8.3. Als jij in strijd handelt met mijn intellectuele eigendomsrechten, heb ik het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat jij recht hebt op enige vorm van compensatie. Ik zal alle schade die ik hierdoor heb geleden, bij jou in rekening brengen.

8.4. Als de opdracht betrekking heeft op het verveelvoudigen / openbaar maken van ander werk van intellectuele eigendom, waaronder bijvoorbeeld het gebruik van afbeeldingen of teksten van derden, dien jij zorg te dragen voor een geschikte licentie. Jij vrijwaart mij voor alle aanspraken van derden ter zake. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Jij bent hier zelf voor verantwoordelijk. Ik kan weigeren om teksten, afbeeldingen en ander materiaal te gebruiken, waar dergelijke rechten op rusten.

8.5. Als gebruik is gemaakt van Open Source Oplossingen, kan nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten.

8.6. Alle aan mij verstrekte digitale of andere media worden aan jou terug gegeven, als jij dat wenst.

8.7. Ik behoud mijzelf de rechten en bevoegdheden voor die mij toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ik heb het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van jou ter kennis van derden wordt gebracht.

8.8. Ik mag de werken gebruiken voor mijn eigen promotionele doeleinden, bijvoorbeeld voor mijn website, portfolio en social media. In dit kader heb ik het recht jouw (bedrijfs)naam en/of het logo en een link naar jouw website op mijn website, social media kanalen et cetera te plaatsen. Als jij hier bezwaar tegen hebt, kan jij dit voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan mij melden.

⇨ ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

9.1. Schade ontstaan door (ingeschakelde) derden, komt nooit voor mijn rekening. Artikel 6:76 BW is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Je zal deze schade dus zelf moeten dragen. Ik ben ook niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen schade door bedrijfsstagnatie, gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.

9.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van mij aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan mij toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Ik ben nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3. Ik ben, in ieder geval, nooit aansprakelijk:

  • in het geval van overmacht;
  • als aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of doordat ik jouw (foutieve) instructies heb opgevolgd;
  • voor dataverlies. Jij bent (mede) verantwoordelijk voor het maken van back-ups en een afdoende beveiliging van jouw data;
  • schade veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen;
  • het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen;
  • het niet, onjuist of onvolledig opvolgen van de adviezen die ik heb gegeven, zoals het gebruik van unieke, veilige wachtwoorden;
  • als jij mijn werkzaamheden hebt gecontroleerd (bijvoorbeeld tijdens een feedbackronde) en goedgekeurd, terwijl jij de fouten/gebreken wel had kunnen ontdekken.

9.4. Er is - o.a. - sprake van overmacht als ik mijn verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen wegens: internet-storingen, virusinfectie, epidemie, of computervredebreuk door derden, stroomstoringen, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid waardoor nakoming door mij zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden vergeleken met de omstandigheden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

9.5. Wij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden, kunnen zowel jij als ik de overeenkomst ontbinden, zonder dat enige schade hoeft te worden vergoed.

9.6. Voor zover ik bij het intreden van overmacht gedeeltelijk mijn verplichtingen uit de overeenkomst ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heb ik het recht om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren, waaronder ook reeds gemaakte kosten.

9.7.Ik kan geen invloed uitoefenen op diensten van derden. Ik kan dus niet aansprakelijk worden gesteld bij gebeurtenissen van een hostingprovider, domeinregistrant of anderen. Mocht deze in het uiterste geval een downtime kennen waardoor bestaande of nieuwe klanten direct of indirect financiele schade ondergaan, kan deze schade ten alle tijden niet worden verhaald op mij.

9.8. In geval van overmacht ben ik gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

9.9. Jij bent gehouden om mij te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

9.10. De beperkingen van mijn aansprakelijkheid komen te vervallen als er sprake is van opzet of grove schuld aan mijn zijde.

9.11 Onverminderd de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van mijn aansprakelijkheid, is mijn aansprakelijkheid altijd beperkt tot de factuurwaarde, met te allen tijde een maximum van EUR 500,-.

9.12. Iedere aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 12 maanden vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

⇨ ARTIKEL 14 KLACHTEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

10.1. Heb je een klacht over de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag? Dan moet jij dit binnen 14 dagen na de factuurdatum of het uitvoeren van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, aan mij kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@marjankleinen.nl. Ik reageer altijd binnen 14 dagen op een klacht en zal proberen met een redelijke oplossing te komen. Als jij niet op tijd jouw klacht kenbaar maakt, mag ik ervan uitgaan dat jij akkoord bent met de verrichte werkzaamheden/factuur.

10.2. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

10.3. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ik partij ben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing..

10.4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

De rechter in mijn vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heb ik het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter..

10.5. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Maastricht, 17 juni 2022

Heb jij vragen over deze Algemene Voorwaarden, dan kan je op de volgende manieren contact met mij opnemen:
E-mail: info@marjankleinen.nl

Telefoon: +31 615905103